Nyheter

Pontarius besöker LAVA 2019

Om drygt en vecka är det dags för den 25:e upplagan av LAVA, samhällsbyggnadssektionens arbetsmarknadsdag på KTH i Stockholm, och Pontarius kommer självklart att delta!

För Pontarius blir LAVA årets första mässa, och vi ser oerhört mycket fram emot ännu ett år fyllt av givande möten med entusiastiska och drivna studenter som har framtiden i sikte!

Bild: LAVA 2018

Den här gången kommer ännu fler av våra konsulter finnas på plats än tidigare – både seniora och juniora, som verkar inom allt ifrån juridik, miljö och finans, till väg och gata, hamnar samt flygplatser. Med detta hoppas vi kunna visa upp hela vår bredd och kunskap, liksom fånga upp ett bredare omfång av intresseområden och tydligare visa hur vi dagligen arbetar gränsöverskridande mellan kompetensområden, kontor och yrkeskategorier!

Ni hittar oss i Gamla matsalen, monter nr 25 – varmt välkomna att besöka oss!


» Läs mer om mässan här!

» Läs om hur det är att arbeta på Pontarius här!

Pontarius byggleder Sunneplan Farsta

Stockholm förändras när staden byggs tätare, stadsdelar knyts närmare och områden kompletteras för att möta nya behov. I ”Översiktsplan för Stockholms Stad” lyfter staden fram fyra områden som är särskilt viktiga att utveckla. Ett av dessa fokusområden är Farsta, där det för tillfället bedrivs flertalet infrastrukturprojekt. Ett av projekten är Sunneplan och i det är Pontarius delaktiga!

Farsta har ett strategiskt läge i söderort med stora stadsutvecklingsmöjligheter och många kvaliteter som ska tillvaratas och utvecklas. Stadsdelsområdet har ett unikt naturskönt läge, goda kommunikationer och tillgång till ett regionalt service- och verksamhetscentrum.

Projektet Sunneplan har som syfte att möjliggöra för fler bostäder, lokaler och förskolor vid Sunneplan. Detaljplanen godkändes i stadsbyggnadsnämnden i december 2017, men blev sedan överklagad. I väntan på nytt godkännande pågår projektering och finplanering. Pontarius har sedan november 2018 varit med i framtagningen av bygghandlingarna. När detaljplanen är godkänd och bygghandlingarna klara så kommer Pontarius även inneha rollen som byggledare, bland annat för flytt av befintliga ledningar samt byggnation av väg och torg åt Stockholms Stad.

När projektet kommer färdigställas återstår att se. Men vikten av att skapa en regionalt genomsyrad utveckling som tar hänsyn till enskilda stadsområdens individuella tillgångar och behov kan inte understrykas nog – och är utan tvekan något som är värt att vänta på!

Göteborg fyller 400 år – firar med 7 000 nya bostäder!

För att möta de ökande bostadsbehoven ska Göteborgs Stad tillsammans med ett antal kommunala, privata och kooperativa byggaktörer genomföra en stor satsning som ska ge 7 000 nya bostäder. Pontarius har äran att vara en del av detta unika projekt!

Det är första gången som Göteborgs Stad och dess politiker samverkar med näringslivet i ett gemensamt projekt för att bygga fler bostäder – något som gör det extra kul att Pontarius är en del av denna satsning! Bostäderna ska stå inflyttningsklara till Göteborgs 400-årsjubileium år 2021, och satsningen kallas således för BoStad2021.

Pontarius är involverade i sex av BoStad2021:s totalt 30 delprojekt. Bland dessa innehar vi rollen som byggledare i fyra stycken och är projektledare i två. I samtliga projekt finns en hög ambitionsnivå gällande både social och ekologisk hållbarhet. Lösningar som ska underlätta för ett hållbart resande, en mer utbredd lättillgänglighet till stadens alla möjligheter, gröna innegårdar, närproduktion av värme och el liksom solceller och bergvärme är bara några av de lösningar som ska integreras i staden. Med andra ord så ligger stort fokus på att skapa omtanke och närhet till både natur och kultur; något som vi på Pontarius alltid försöker sträva efter!

För att hinna bygga 7 000 nya bostäder på de totalt sju år som projektet kommer vara i gång så krävs ett brett och omsorgsfullt samarbete mellan samtliga aktörer där beprövade tillvägagångssätt måste anpassas efter delprojektens behov. Uppdraget har alltså flera gånger inneburit en möjlighet att vara med och hitta metoder för att utveckla och effektivisera arbetet med plan- och byggprocesser. För Pontarius har det dessutom varit en unik möjlighet att vara med och verka som en positiv när det kommer till att bidra med fler bostäder till Göteborg och samtidigt värna om områdens individuella behov när det kommer till kultur och miljö – mycket roligt!

2019 – mångfaldens år ur många perspektiv!

Nytt år, nya tag! Här på Pontarius bryr vi oss om miljön runt omkring oss. Vi tar gärna uppdrag där miljön får ta plats och där vi kan vara med och bidra till en bättre framtid. Gröna väggar, odling på tak, hållbara material, smarta dagvattenlösningar, torktålig vegetation, ängsytor och vedartade lekmiljöer, är bara några exempel på platsanpassning som kan bibehålla och/eller öka den biologiska mångfalden. För den biologiska mångfalden är stöttepelaren som bär upp alla våra andra ekosystemtjänster.

Våra landskapsarkitekter jobbar med projekt i alla skeden och skalor och ser det som självklart att jobba med gröna värden i staden. Vi växer och rekryterar fler med miljöinriktning, för en sak är säker: Framtiden är här!

Gott nytt 2019 önskar vi på Pontarius!

Pontarius är med och moderniserar APM Terminals!

Digitalisering och automatisering blir allt mer förekommande i samhällsbyggnadsbranschen. För Pontarius är det en självklarhet att vara en del av detta; oavsett om det handlar om juridik, projektering, byggledning, management eller något annat! Den här gången hjälper vi APM Terminals i Göteborg med att digitalisera deras in- och utkörning av lastbilar till kajen.

I nuläget så sker allt på APM Terminals manuellt: containers anländer till kajen genom lastbil eller tåg, föraren parkerar, letar upp de som arbetar på kajen, och får till sist en stämpel och körriktning. Samtidigt som detta, förvisso flerstegiga, tillvägagångssätt fungerar bra, så finns det utrymme för förbättringar och effektiviseringar. Projektet går därför ut på att digitalisera och automatisera in- och utpasseringsprocessen genom att sätta upp streckkodsläsare som identifierar containern samt letar upp föranmälningen. Detta kommer bland annat medföra att föraren, istället för att själv behöva utföra alla steg, endast kommer behöva bekräfta vem den är vid en datorskärm.

Pontarius har varit delaktiga sedan projektets start för drygt 1,5 år sedan. Vi har lagt upp grunderna för utformningen av hela projektet och fungerar som ett tekniskt stöd under processen. För att kunna designa själva markanläggningen har vi bland annat hjälpt till med att simulera transportflöden och på så sätt tagit reda på hur lastbilarna ska stå, var de ska köa och var streckkodsläsarna ska vara placerade. Förberedelserna blev färdigställda någon gång i februari/mars, och då var det dags för Pontarius att kliva in som bygg- och projektledare för byggandet av den ritade markanläggningen.

Det är givetvis oerhört roligt att Pontarius är delaktiga i framåtriktade projekt så som detta, och vi hoppas på att fortsätta befinna oss på utvecklingens framkant!

Pontarius projekterar nytt VA-nät i Tisarbaden

Vid sjön Tisaren ligger Tisarbaden, en småort som länge har varit ett populärt område för sommarstugor. Nu ska områdets VA-nät byggas ut, och då har Askersunds kommun tagit beslutet att ta hjälp ifrån Pontarius!

Tisarbaden, som tidigare dominerades av fritidshusbebyggelse, blir hem åt allt fler permanenta bosättare. Därav finns numera ett behov av och en vinning i att säkerställa fastigheternas funktion över lång tid. Kommunen har därför beslutat sig att ansluta samtliga fastigheter till det kommunala ledningsnätet så att hela orten får tillgång till kommunalt vatten.

Fastigheterna ska anslutas genom ett så kallat LTA-system (lätt trycksatt avloppssystem). Pontarius arbete har innefattat en utredning, en projektering av ledningsnätet till drygt 120 fastigheter, en geoteknisk undersökning samt en riskanalys inför vibrationsalstrande arbeten. Dessutom kommer vi inneha rollen som projekt- och byggledare under entreprenadtiden. Med andra ord så har arbetet varit långvarigt och fångar upp ett mycket stort omfång av kompetenser – precis så som vill arbeta i projekt!

Ökad säkerhet för människor och djur på riksväg 27

Sedan 2014 har Trafikverket arbetat med att minska antalet viltolyckor och uppnå högre trafiksäkerhet på riksväg 27. Nu är projektet inne i slutskedet och Pontarius har rollen som byggplatsuppföljare!

Riksväg 27 sträcker sig från Göteborg i väst till Karlskrona i syd och passerar Borås, Svenljunga och Tranemo kommun i Västra Götalands län. Den har både en viktig regional och nationell funktion då den ingår i EU-projektet Southeast Baltic Transport, som syftar till att förbättra förbindelser mellan de baltiska länderna, Polen och Sverige. Vägens tunga trafikering och relativa brist på skyddsåtgärder medför en hög risk för viltolyckor. Projektets syfte är därför att öka säkerheten och framkomligheten för både människor och den intilliggande faunan.

Trafikintensiteten, tillsammans med fordonens höga hastighet, gör att väg 27 faller inom ramen för Trafikverkets bedömning av vilka vägar som har störst behov av viltstängsel. En viktig del av projektet har således gått ut på att sätta upp sådana på den del av vägen som löper mellan Svenljunga och Borås. Projektet har även innefattat byggnationen av två viltuthopp, tre färister samt en uttersprång/smådjurspassage under bron längs med Ätran. En av projektets höjdpunkter inträffade i fredags då den största av de tre färisterna monterades med hjälp av en stor mobilkran.

Slutbesiktning av projektet ska ske i början av december, och det har varit ett mycket spännande och intressant projekt som har involverat flera mer ovanliga moment för Pontarius som konsultfirma. En av de mest unika delarna är de förberedelser som utförts inför byggnationen av det viltvarningssystem som planeras att installeras under 2019. Anordningen kan beskrivas som en passage där det istället för viltstängsel kommer finnas rörelsedetektorer som med blinkande ljus varnar bilister när djur är på väg att passera. Vi tycker att det är mycket kul att vara en del av spännande, innovativa projekt som dessutom syftar till att värna om både människor och djur!

Entusiasm, intresse och representation på VARM 2018

VARM, V-teknologsektionens och AE-sektionens årliga Arbetsmarknadsmässa, ger studenter på Chalmers i Göteborg möjligheten att komma i kontakt med framtida arbetsgivare, hitta sommarjobb och knyta kontakter som kan komma att underlätta framtida studier. I år deltog Pontarius för andra året i rad, och det var återigen otroligt roligt att träffa alla entusiastiska studenter som vill ge sig ut i arbetslivet och som är ivriga för att få veta mer om Pontarius verksamhet!

På Pontarius tror vi stenhårt på att bygga upp företaget inifrån och ut och på så sätt behålla den personliga touchen i allt vi gör. All marknadsföring och rekrytering sköts internt, och vi som representerar Pontarius utåt är alltid personer som själva arbetar på företaget. Under årets mässa blev det tydligt att detta är något som uppskattas av studenterna, som var tacksamma över att kunna ställa alla typer av frågor till de som fanns på plats i montern. De flesta frågorna rörde affärsområdena Fastigheter, Hamnar och Flyg, men även Väg, Gata och Mark verkade vara av stort intresse bland studenterna.

Det generella intrycket vi fick var att studenterna, både de som hade kollat upp oss sedan innan och de som kom förbi montern av en slump, blev mer och mer intresserade av Pontarius ju mer vi berättade. Dessutom var det många av de andra företagen som verkade ha fått upp ögonen för Pontarius; flera personer som själva var där för att representera sina företag kom fram och var nyfikna på vilka Pontarius är och vad för typ av uppdrag som vi sysslar med.

Något som fick riktigt bra respons var vårt så kallade ”Juniorkonsultprogram”. Studenterna verkade mycket lockade av tanken på att själva få vara med och forma sin utveckling utefter sina individuella intressen. Många av studenterna uttryckte dessutom att de gärna ville arbeta med projektledning, och var därför väldigt glada över att få höra att en som nyexaminerad konsult på Pontarius får möjlighet att arbeta med våra seniora projektledare i ”verkliga” projekt redan från starten av sin karriär. Bland de elever som gick i årskurs 1 och 2 fanns dessutom en stor efterfrågan på sommarjobb, och många uttryckte ett tydligt intresse för de jobb vi har att erbjuda nästa sommar.

En av studenternas mer återkommande frågor gällde spridningen på företaget när det kommer till ålder, kön, etnisk bakgrund osv. Det var tydligt att det är en fråga som många brinner lite extra för – och som många har i åtanke när de ska ge sig ut på arbetsmarknaden. Representation är utan tvekan något som är livsviktigt, och en rättvis och inkluderande rekrytering av kollegor är något som samhällsbyggnadsbranschen är i stort behov av att aktivt förbättra!

Sammanfattningsvis hade vi en mycket trevlig, inspirerande och givande dag och vi ser fram emot att komma tillbaka nästa år!

Pontarius Fastighet stärks upp vid konferens

En kontinuerlig företagsutveckling som skapas av dess kollegor är en förutsättning för att skapa en hållbar verksamhet. I slutet av oktober hade därför affärsområdet Fastigheter en konferens i Halmstad där ett tjugotal kollegor från Pontarius träffades och diskuterade den befintliga fastighetsaffären samt hur denna kan utvecklas ytterligare.

Med utgångspunkt i den senaste tidens utveckling inom fastighetsbranschen kan det konstateras att behovet av ett krossfunktionellt tekniskt, juridiskt och finansiellt stöd i samband med fastighetsutveckling, fastighetsöverlåtelser och fastighetsförvaltning är stort. Pontarius Fastighet består därför av ett skräddarsytt team av operativa konsulter med lång och gedigen erfarenhet av tekniska, juridiska och finansiella tjänster och lösningar inom fastighetsområdet. Tillsammans har de kompetens för att lösa alla slags operativa problem, fel och brister, tvister och utmaningar som fastighetsbolag, entreprenörer och fastighetsutvecklare kan ställas inför.

Att arbeta gränsöverskridande mellan kompetensområden och yrkeskategorier är inget nytt för Pontarius; och en behöver inte leta särskilt länge för att hitta dess närvaro. Företagets namn kommer nämligen från latin och betyder Brobyggare; valt eftersom vi alltid strävat efter att bygga broar mellan olika kompetensområden, mellan olika perspektiv liksom mellan våra kunder och oss.

Namnets betydelse fungerar som en vägvisare för hur vi vill driva vår verksamhet, och det är givetvis viktigt att säkerställa att denna vision efterlevs. Under konferensen diskuterades därför hur vi med vårt helhetskoncept där Ingenjörer, Förvaltare, Ekonomer, Jurister, Landskapsarkitekter arbetar tillsammans i en Task-Force skapar det lilla extra i uppdrag. Fokus låg på att tillsammans komma fram till hur vi kan skapa största möjliga mervärde för våra kunder genom smarta, effektiva och hållbara lösningar för förvärv, byggande, ägande, utveckling och förvaltning av fastigheter. Vår fasta övertygelse är att genom förståelsen för helheten och tillgång till hela kedjan av kompetenser kan vi skapa lite smartare, lite klokare och lite effektivare lösningar – i små såväl som stora uppdrag!

Pontarius utvecklar verksamhet med drönare

Användning av drönare i projekt gör det möjligt att samla in data snabbare, billigare och säkrare jämfört med de traditionella metoder som används. Under året så har Pontarius därför påbörjat implementeringen av drönarteknik och även utvecklat arbetsflöden för den nya verksamheten!

På senare tid har drönare blivit en allt större del i digitaliseringsprocessen inom samhällsbyggnadsbranschen. Teknikens utveckling har öppnat upp en rad olika användningsområden som tillåter användaren att utföra projekt med nya perspektiv och möjligheter. Pontarius har tillgång till ett betydande utbud av programvaror för bearbetning och analys av data som är insamlad med drönarteknik. Detta har bidragit till att drönartekniken har utvecklats till att bli en naturlig del av våra uppdrag inom projektering, byggledning och byggplatsuppföljning.

Tekniken har visat sig vara en stor tillgång inom framförallt ytinventering, markmodellering och volymberäkningar. Drönaren har också använts för att dokumentera byggarbetsplatser och för inspektion av byggnadsverk. En utmaning som har uppstått under verksamhetsutvecklingen har varit att bygga upp kompetens inom olika områden, bland annat när det kommer till användningen av autonoma system, bildbehandling, mätteknik och datahantering.

Våra kunduppdrag innefattar allt från enklare fotografering till mer komplexa mätningsarbeten. Vi kommer givetvis fortsätta utforska möjligheterna med drönarteknik. En av våra framtidsplaner- och förhoppningar är bredda användningsområdet och utveckla tekniken så att den kan appliceras på fler affärsområden inom företaget.

Share:
Profiles: