Nyheter

Brett och omfattande arbete i Askersund

Pontarius bedriver arbeten på uppdrag av både stat, kommun och privat sektor. När det kommer till kommuner så är Askersund en stor kund, särskilt när det kommer till projektering!

Sedan 2017 har Pontarius genomfört ett tiotal projekteringsuppdrag för utbyte och förnyelse av befintliga ledningsnät runt om i orterna i Askersunds kommun. Samtliga uppdrag inkluderar en rad olika delmoment, så som att ta fram kompletta förfrågningsunderlag, genomföra omgivningskontroller, agera som byggledare för entreprenadarbeten, besiktiga, inventera, genomföra inmätning med hjälp av drönare och utföra olika typer av utredningar.

Bild: Projektet Spikvägen i orten Kårberg. Vi har projekterat ett förfrågningsunderlag för utbyte av ca 300 meter vattenledningar och 60 meter spilledningar till befintlig tryckstegringsstation. Vi har även utfört en omgivningskontroll, skött besiktningen och innehaft rollen som byggledare under produktionen.

Ett av de mer intressanta och unika projekten är Förbifart V Åmmeberg, som fortfarande är inne i sitt uppstartningsskede. Där ska vi projektera och utreda möjligheten till att lägga en ny överföringsledning genom Åmmeberg. Sträckningen passerar en hamn tillhörande Zinkgruvan Mining samt genom sjön Åmmelången. Då dessa sträckor är förorenade så krävs mycket kontakt och samarbete med bland annat Länsstyrelse och Miljöförvaltning för att utföra provtagning på bottensedimentet, geoteknik och för att bottenkartera sjön. Med andra ord så är det ett omfattande uppdrag som involverar flera personer från olika kompetensområden och yrkeskategorier och som dessutom ger oss möjlighet att ytterligare bredda och fördjupa våra kunskaper – precis så som vi strävar efter att arbeta i projekt!

Pontarius bidrar med spetskompetens inom kommunal parkförvaltning och skötselstrategier

För några veckor sedan reste en av våra landskapsarkitekter till Jyväskylä i Finland för att föreläsa på den finska landskaps- och teknikmässan Viherpäivät och efteråt delta i en live-sänd paneldiskussion – mycket kul! 

Viherpäivät Landscape and Technology Expo” är Finlands största nationella mässa för park och landskap. Här samlas bland annat landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, anläggningsarbetare, stadsträdgårdsmästare, leverantörer av material, utrustning och maskiner samt branschtidningar för att gå på teknikutställningar, delta i seminarium och lyssna på föreläsningar. Under årets mässa så bjöds en av Pontarius landskapsarkitekter för att prata om framgångsrik kommunal parkförvaltning, en föreläsning som baserades på det exjobb som hon och en annan person genomförde för två år sedan!

Under föreläsningen pratades det bland annat om olika framgångsfaktorer bakom parkförvaltning i mindre kommuner. Det är tydligt att det behövs tas ett helhetsperspektiv kring frågan där aspekter kring både det fysiska arbetet ute i stadens parker såväl som organisatoriska och ledarskapsmässiga faktorer behövs vägas in för att nå ett framgångsrikt resultat. Bland annat så behövs bra strategier för att hitta stora värden i små ytor, gestaltning, anläggning, skötsel, engagemang, roller och mål, kommunikation, kompetens och marknadsföring.


Arbetet som låg till grund för föreläsningen bär titeln ”Framgångsrik parkförvaltning – inspirerande vägledning från små kommuner med stora ambitioner” och har tidigare sammanfattats, översatts och publicerats i ”Viherympäristö, Finlands branschtidning för park och landskap.

Arbetet finns att ladda ner här!

Vägar och gator – inte bara betong och asfalt!

Vårt urbana samhälle ställer höga krav på vägar och gators kapacitet, hållbarhet, estetik och funktion. Hur arbetar Pontarius dagligen för att möta de ökande behoven? Vilka funktioner fyller affärsområdet väg & gata för våra kunder och samhället i stort? Hur ser vi på framtidens utmaningar? Detta är frågor vars svar vi vill presentera i denna affärsområdesspecial!

Ett holistiskt synsätt
Inom affärsområdet har vi en stor spridning av kompetenser. Miljöspecialister, inmätare, trafikplanerare, trafiksäkerhetsexperter, VA-utredare, planarkitekter, landskapsarkitekter, datasamordnare, vägutformare, projektörer, bygg- och projektledare, besiktningsmän, entreprenadjurister och underhållsplanerare är exempel på några av de specialistkategorier som bedriver ett tätt samarbete i våra väg- och gatuprojekt. Men är det verkligen nödvändigt med så många kategorier? För oss är svaret ett tveklöst JA. Det krävs både brett och djupt kunnande för att skapa det perfekta väg-/gatuprojektet som sträcker sig över hela kedjan; från tidiga väg- och detaljplaner till framtagande av underhållsstrategier för anläggningens hela livslängd!

Tvärvetenskaplig samverkan för hållbara vägar och gator

Inom området arbetar vi med allt från ombyggnad av innergårdar till nybyggnad av motorvägar liksom en hel del med utveckling av nya lösningar. I samtliga uppdrag riktar vi stort fokus mot att skapa mer hållbara entreprenader och vägar/gator i samklang med vår omgivning. För oss innebär detta att med ett holistiskt synsätt beakta alla perspektiv som kan påverka vår jord och dess invånare; för både nuvarande och kommande generationer.

Detta uppnås genom en gränsöverskridande samverkan mellan kompetensområden och yrkeskategorier. Våra jurister har ofta en framträdande roll i att både kravställa och följa upp att entreprenader utförs under socialt acceptabla villkor som arbetstider, ersättningar och trygghet. Våra finanskonsulter arbetar med ekonomisk hållbarhet, som bland annat handlar om att göra smarta upphandlingar med innovativa inslag. Våra ingenjörer arbetar med att optimera livslängden genom att med omsorg välja metoder och material samt med ett väl genomtänkt och planerat underhåll. Våra miljöspecialister arbetar med utsläpp till vatten, kemikalieanvändning, oljespill, toxiska ämnen i mark.

Framtidens utmaningar

”Branschens utmaningar inför framtiden är utan tvekan kapacitet och omtanke om vår miljö! Vi måste hitta smarta lösningar som kombinerar dessa båda perspektiv, först då kan vi hävda att branschen skapar ett bättre samhälle!” säger Johann Rollén, Affärsområdeschef Väg & Gata.

Vi verkar för att utveckla vägar och gator som på möter framtidens behov. För oss betyder det att vi fokuserar på att söka lösningar som har omtanke, balans, kapacitet och samverkan som ledord. Hur ger vi cyklister och fotgängare en säker och effektiv trafikmiljö som kombinerar modern teknik med estetiska värden? Hur utvecklar vi kapacitetsuppfyllande vägar och gator som lyfter och förbättrar det urbana samhället och samtidigt värnar om vår flora och fauna? Vår övertygelse är att vi kan lösa frågor som dessa genom att tidigt i processen/uppdraget/projektet finnas med som stöd för våra beställare för att bevara och säkra upp genom att utveckla, förändra och planera i strävan att hitta de områden som verkligen gör skillnad om en gör rätt val! För visst vore det underbart om vi i framtiden slipper köer, känner oss säkra samt fullt ut och med gott miljösamvete kan njuta av omgivningarna; oavsett om vi promenerar, cyklar, åker bil eller använder oss av något annat färdmedel!


Har du frågor?
Kontakta gärna Johann Rollén, Affärsområdeschef. (johann.rollen@pontarius.com)

Klicka här för att läsa mer om Pontarius affärsområde Väg & Gata!

Drönare + Landskap = Smart!

Förra veckan höll en av våra projektörer i en intern introduktionsutbildning i drönarteknik för våra landskapsarkitekter – något som visade sig fungera ännu bättre än vad vi förutspått!

Pontarius affärsmodell fokuserar på en värdeskapande och hållbar utveckling för våra kunder; något som vi tror till stor del skapas genom en kontinuerlig och professionell utveckling hos våra kollegor. Vi arbetar således utifrån ett holistiskt perspektiv där våra olika kompetensområden, kontor och yrkeskategorier samverkar – allt för att hela tiden tillsammans bredda och fördjupa våra kunskaper.

Den här gången var det alltså dags att skapa en förbindelse mellan drönarteknik och landskapsarkitektur. Pontarius har redan ett antal uppdrag där inventering av mark sker med hjälp utav drönarteknik, något som har visat sig fungera smidigt och ger dagsaktuell information till kund, och tanken är således att expandera teknikens användningsområde ytterligare.

Landskapsinventering med hjälp av drönare öppnar upp för innovativa arbetsmetoder och mötesprocesser tillsammans med kund och arbetsgrupp. Genom tekniken går det bland annat att skapa 2D- och 3D-vyer av platser som sedan kan användas som underlag vid skiss- och projekteringsarbeten, såväl som illustrativt material vid möten.

Genomgången var minst sagt lyckad! Med de tydliga exempel som gavs så blev potentialen i drönartekniken uppenbar, och våra landskapsarkitekter blev således både inspirerade och motiverade till att fördjupa sina kunskaper för att kunna implementera tekniken i allt ifrån arbetsmetoder till visualisering!

…To be continued!

Pontarius besöker LAVA 2019

Om drygt en vecka är det dags för den 25:e upplagan av LAVA, samhällsbyggnadssektionens arbetsmarknadsdag på KTH i Stockholm, och Pontarius kommer självklart att delta!

För Pontarius blir LAVA årets första mässa, och vi ser oerhört mycket fram emot ännu ett år fyllt av givande möten med entusiastiska och drivna studenter som har framtiden i sikte!

Bild: LAVA 2018

Den här gången kommer ännu fler av våra konsulter finnas på plats än tidigare – både seniora och juniora, som verkar inom allt ifrån juridik, miljö och finans, till väg och gata, hamnar samt flygplatser. Med detta hoppas vi kunna visa upp hela vår bredd och kunskap, liksom fånga upp ett bredare omfång av intresseområden och tydligare visa hur vi dagligen arbetar gränsöverskridande mellan kompetensområden, kontor och yrkeskategorier!

Ni hittar oss i Gamla matsalen, monter nr 25 – varmt välkomna att besöka oss!


» Läs mer om mässan här!

» Läs om hur det är att arbeta på Pontarius här!

Pontarius byggleder Sunneplan Farsta

Stockholm förändras när staden byggs tätare, stadsdelar knyts närmare och områden kompletteras för att möta nya behov. I ”Översiktsplan för Stockholms Stad” lyfter staden fram fyra områden som är särskilt viktiga att utveckla. Ett av dessa fokusområden är Farsta, där det för tillfället bedrivs flertalet infrastrukturprojekt. Ett av projekten är Sunneplan och i det är Pontarius delaktiga!

Farsta har ett strategiskt läge i söderort med stora stadsutvecklingsmöjligheter och många kvaliteter som ska tillvaratas och utvecklas. Stadsdelsområdet har ett unikt naturskönt läge, goda kommunikationer och tillgång till ett regionalt service- och verksamhetscentrum.

Projektet Sunneplan har som syfte att möjliggöra för fler bostäder, lokaler och förskolor vid Sunneplan. Detaljplanen godkändes i stadsbyggnadsnämnden i december 2017, men blev sedan överklagad. I väntan på nytt godkännande pågår projektering och finplanering. Pontarius har sedan november 2018 varit med i framtagningen av bygghandlingarna. När detaljplanen är godkänd och bygghandlingarna klara så kommer Pontarius även inneha rollen som byggledare, bland annat för flytt av befintliga ledningar samt byggnation av väg och torg åt Stockholms Stad.

När projektet kommer färdigställas återstår att se. Men vikten av att skapa en regionalt genomsyrad utveckling som tar hänsyn till enskilda stadsområdens individuella tillgångar och behov kan inte understrykas nog – och är utan tvekan något som är värt att vänta på!

Göteborg fyller 400 år – firar med 7 000 nya bostäder!

För att möta de ökande bostadsbehoven ska Göteborgs Stad tillsammans med ett antal kommunala, privata och kooperativa byggaktörer genomföra en stor satsning som ska ge 7 000 nya bostäder. Pontarius har äran att vara en del av detta unika projekt!

Det är första gången som Göteborgs Stad och dess politiker samverkar med näringslivet i ett gemensamt projekt för att bygga fler bostäder – något som gör det extra kul att Pontarius är en del av denna satsning! Bostäderna ska stå inflyttningsklara till Göteborgs 400-årsjubileium år 2021, och satsningen kallas således för BoStad2021.

Pontarius är involverade i sex av BoStad2021:s totalt 30 delprojekt. Bland dessa innehar vi rollen som byggledare i fyra stycken och är projektledare i två. I samtliga projekt finns en hög ambitionsnivå gällande både social och ekologisk hållbarhet. Lösningar som ska underlätta för ett hållbart resande, en mer utbredd lättillgänglighet till stadens alla möjligheter, gröna innegårdar, närproduktion av värme och el liksom solceller och bergvärme är bara några av de lösningar som ska integreras i staden. Med andra ord så ligger stort fokus på att skapa omtanke och närhet till både natur och kultur; något som vi på Pontarius alltid försöker sträva efter!

För att hinna bygga 7 000 nya bostäder på de totalt sju år som projektet kommer vara i gång så krävs ett brett och omsorgsfullt samarbete mellan samtliga aktörer där beprövade tillvägagångssätt måste anpassas efter delprojektens behov. Uppdraget har alltså flera gånger inneburit en möjlighet att vara med och hitta metoder för att utveckla och effektivisera arbetet med plan- och byggprocesser. För Pontarius har det dessutom varit en unik möjlighet att vara med och verka som en positiv när det kommer till att bidra med fler bostäder till Göteborg och samtidigt värna om områdens individuella behov när det kommer till kultur och miljö – mycket roligt!

2019 – mångfaldens år ur många perspektiv!

Nytt år, nya tag! Här på Pontarius bryr vi oss om miljön runt omkring oss. Vi tar gärna uppdrag där miljön får ta plats och där vi kan vara med och bidra till en bättre framtid. Gröna väggar, odling på tak, hållbara material, smarta dagvattenlösningar, torktålig vegetation, ängsytor och vedartade lekmiljöer, är bara några exempel på platsanpassning som kan bibehålla och/eller öka den biologiska mångfalden. För den biologiska mångfalden är stöttepelaren som bär upp alla våra andra ekosystemtjänster.

Våra landskapsarkitekter jobbar med projekt i alla skeden och skalor och ser det som självklart att jobba med gröna värden i staden. Vi växer och rekryterar fler med miljöinriktning, för en sak är säker: Framtiden är här!

Gott nytt 2019 önskar vi på Pontarius!

Pontarius är med och moderniserar APM Terminals!

Digitalisering och automatisering blir allt mer förekommande i samhällsbyggnadsbranschen. För Pontarius är det en självklarhet att vara en del av detta; oavsett om det handlar om juridik, projektering, byggledning, management eller något annat! Den här gången hjälper vi APM Terminals i Göteborg med att digitalisera deras in- och utkörning av lastbilar till kajen.

I nuläget så sker allt på APM Terminals manuellt: containers anländer till kajen genom lastbil eller tåg, föraren parkerar, letar upp de som arbetar på kajen, och får till sist en stämpel och körriktning. Samtidigt som detta, förvisso flerstegiga, tillvägagångssätt fungerar bra, så finns det utrymme för förbättringar och effektiviseringar. Projektet går därför ut på att digitalisera och automatisera in- och utpasseringsprocessen genom att sätta upp streckkodsläsare som identifierar containern samt letar upp föranmälningen. Detta kommer bland annat medföra att föraren, istället för att själv behöva utföra alla steg, endast kommer behöva bekräfta vem den är vid en datorskärm.

Pontarius har varit delaktiga sedan projektets start för drygt 1,5 år sedan. Vi har lagt upp grunderna för utformningen av hela projektet och fungerar som ett tekniskt stöd under processen. För att kunna designa själva markanläggningen har vi bland annat hjälpt till med att simulera transportflöden och på så sätt tagit reda på hur lastbilarna ska stå, var de ska köa och var streckkodsläsarna ska vara placerade. Förberedelserna blev färdigställda någon gång i februari/mars, och då var det dags för Pontarius att kliva in som bygg- och projektledare för byggandet av den ritade markanläggningen.

Det är givetvis oerhört roligt att Pontarius är delaktiga i framåtriktade projekt så som detta, och vi hoppas på att fortsätta befinna oss på utvecklingens framkant!

Pontarius projekterar nytt VA-nät i Tisarbaden

Vid sjön Tisaren ligger Tisarbaden, en småort som länge har varit ett populärt område för sommarstugor. Nu ska områdets VA-nät byggas ut, och då har Askersunds kommun tagit beslutet att ta hjälp ifrån Pontarius!

Tisarbaden, som tidigare dominerades av fritidshusbebyggelse, blir hem åt allt fler permanenta bosättare. Därav finns numera ett behov av och en vinning i att säkerställa fastigheternas funktion över lång tid. Kommunen har därför beslutat sig att ansluta samtliga fastigheter till det kommunala ledningsnätet så att hela orten får tillgång till kommunalt vatten.

Fastigheterna ska anslutas genom ett så kallat LTA-system (lätt trycksatt avloppssystem). Pontarius arbete har innefattat en utredning, en projektering av ledningsnätet till drygt 120 fastigheter, en geoteknisk undersökning samt en riskanalys inför vibrationsalstrande arbeten. Dessutom kommer vi inneha rollen som projekt- och byggledare under entreprenadtiden. Med andra ord så har arbetet varit långvarigt och fångar upp ett mycket stort omfång av kompetenser – precis så som vill arbeta i projekt!

Share:
Profiles: