Om Pontarius

Pontarius är samhällsbyggnadskonsulten som integrerar affärsutveckling, finans, juridik, management och teknik. Vi drivs av en passion av att förbättra resultat och prestanda för våra kunder; både på organisationsnivå och för de produkter och tjänster som de erbjuder. Med ett holistiskt synsätt använder vi oss av kompetenser från flera olika områden för att få bredast möjliga insikt och kunskap i planering, genomförande och uppföljning av projekt.

Dåtid

Pontarius började som flygplats- och hamnkonsult år 2006. Våra första tre uppdrag var ett uppgraderingsprojekt i Göteborgs containerhamn, ett stort flygplatsuppdrag i norra Irak och ett managementuppdrag åt Assa Abloy. Dessa uppdrag fångade på ett bra sätt Pontarius idéer och vision: att blanda kompetenser, kulturer och erfarenheter från olika områden för att skapa nytänkande och synergieffekter till nytta för kunden.

Inom Pontarius tror vi starkt på att hållbar utveckling baseras på en användning av balanserade strategier. Detta innebär att vi tillämpar en helhetssyn på aktuella och framtida utmaningar genom att integrera ekonomisk tillväxt, social rättvisa och miljöstyrning. När allt kommer omkring handlar hållbarhet om att förstå och balansera samtliga intressenters visioner, mål och behov. Att hitta rätt balans mellan kreativitet och struktur är avgörande för att nå framgång och är det mål som vi ständigt strävar mot.

Nutid

Idag har vi fokus på infrastruktur och samhällsbyggande ur ett brett perspektiv, från tidiga planskeden, finansiering, projektering, byggfas till driftfas och avvecklingsskede. Vi verkar i ett flertal branscher (Gator, Vägar, Hamnar, Flygplatser, Fastigheter med flera) på många geografiska marknader. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Linköping, Jönköping, Örebro och Halmstad. Vi arbetar inom tolv kompetensområden som tillsammans och var för sig erbjuder multipla perspektiv som säkerställer en holistisk syn på lösningar och genomförande.

Våra kollegor har en bred utbildningsbakgrund som inkluderar Högskoleingenjör, Civilingenjör, Landskapsarkitekt, Jurist, Civilekonom, Teknisk Licentiat och Teknologie Doktor. Utöver svenska kunder har vi arbetat i alla våra Skandinaviska och Baltiska grannländer liksom i Afrika, Asien och Mellanöstern.

De projekt vi har glädjen att arbeta i sträcker sig från enklare utredningar till komplexa nationella infrastrukturprojekt, Inget projekt är för litet att engagera sig i, inget projekt är för stort för att greppa!

Pontarius mission är att agera med samhällsansvar så att vår hållbara utveckling stämmer överens med de intressen och krav i fråga om social utveckling och miljöskydd som finns inom samhället i stort.

Framtid

Om 30 år har befolkningen som är över 60 år fördubblats och 70% av världens befolkning bor i städer. Detta innebär att vi måste hitta lösningar för framtidens urbana tillväxtregioner, vilket ställer stora krav på samhällets anpassning och utveckling. Pontarius ser det som en stor gåva att få skapa möjligheter och lösningar till dessa utmaningar. Kan något vara mer relevant, mer viktigt och mer stimulerande?

Vi arbetar exempelvis med framtidens vattenfrågor. Vatten ska vara rent, rättvist fördelat, finnas på rätt plats och i tillräckliga mängder. Vi arbetar också ständigt med att söka klimatsmarta alternativ för infrastruktur och samhällsbyggande, något som är intimt förknippat med förnybar och fossilfri energi såväl som nya byggmaterial.

Vi tror genuint på att det uppstår något bra när människor möts; mellan kontinenter, över landgränser, eller på det lokala torget. Vi arbetar därför med att erbjuda framtidens attraktiva mötesplatser, men också med att utveckla effektiva transporter som inkluderar allt från energieffektivt och koldioxidneutralt flygande till härliga cykelstråk både genom och mellan framtidens gröna städer. Städer där människan får utrymme att vara, verka och vidareutvecklas.

Aldrig har det varit så nödvändigt och relevant att kombinera många perspektiv och kompetenser för att möta framtiden utmaningar – precis det Pontarius brinner för!

Samhällsansvar - CSR

Pontarius affärsmodell fokuserar på en värdeskapande och hållbar utveckling för våra kunder. Vi prioriterar kontinuerlig och professionell personalutveckling och tar oss an våra kunders behov på ett systematiskt sätt.

Inom Pontarius tror vi starkt på att hållbar utveckling baseras på en användning av balanserade strategier. Detta innebär att vi tillämpar en helhetssyn på aktuella och framtida utmaningar genom att integrera ekonomisk tillväxt, social rättvisa och miljöstyrning. När allt kommer omkring handlar hållbarhet om att förstå och balansera samtliga intressenters visioner, mål och behov. Att hitta rätt balans mellan kreativitet och struktur är avgörande för att nå framgång och är det mål som vi ständigt strävar mot.

GDPR

Mänskliga rättigheter
Princip 1: Stödja och respektera skyddet av internationellt erkända mänskliga rättigheter.
Princip 2: Försäkra oss om att vi inte medverkar till att mänskliga rättigheter kränks.

Arbetskraft
Princip 3: Upprätthålla föreningsrätten och erkänna rätten till kollektivförhandlingar.
Princip 4: Eliminering ska ske av alla former av tvångsarbete.
Princip 5: Avskaffande av barnarbete.
Princip 6: Eliminering av diskriminering vad gäller anställning och yrke.

Miljö
Princip 7: Anamma en försiktighetsstrategi i fråga om utmaningar på miljöområdet.
Princip 8: Genomföra initiativ som syftar till att främja ökat miljöansvar.
Princip 9: uppmuntra utveckling och spridning av miljövänliga teknologier.

Arbete mot korruption
Princip 10: Motarbeta korruption i alla dess former, inbegripet utpressning och mutor.

Medlemskap

NVF är ett kunskapskluster inom väg- och vägtransportsektorn i Norden. Forumet arbetar för internationell harmonisering av regelverk och för nordisk samordning gentemot EU.

Stockholm Handelskammare är en partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Verksamheten består av tre huvudsakliga delar: opinions- och påverkansarbete, nätverk och affärskontakter samt tredjepartstjänster. Stockholms Handelskammare är en av huvudmännen i Institutet Mot Mutor (IMM).

SBR Byggingenjörerna är en ideell yrkesorganisation för ingenjörer inom bygg- och fastighetsbranschen. SBR:s syfte är att utveckla medlemmarnas yrkeskunnande samt värna om ansvarskänsla och kvalitet i yrkesutövningen.
SFK erbjuder ett nätverk för ökad kompetens och inspiration för personer som arbetar med verksamhetsutveckling.

Svenska företag inom flygindustrin är kända för sin mångåriga erfarenhet och professionalism över hela branschen. De erbjuder partnerskap och tjänster inom de flesta av branschens segment. Huvuddelen av leverantörerna är medlemmar av Swedish Aviation Group.

Swedish Consultants är en ideell förening som organiserar konsultföretag verksamma på den internationella projekt- och biståndsfinansierade marknaden.
Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

SEK Svensk Elstandard, svarar för standardiseringen på elområdet i Sverige och samordnar svensk medverkan i internationell och europeisk standardisering som medlem i IEC och CENELEC.

Certifieringar

Pontarius ISO-certifierade verksamhetssystem säkerställer att vi arbetar systematiskt med viktiga kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor. Årligen blir vi reviderade av det externa och opartiska externa certifieringsorganet Qvalify som kontrollerar att vi uppfyller kraven i de olika standarderna och att vi ständigt förbättras.

» ISO-certifikat

Pontarius är certifierat enligt ISO 9001:2015. Vårt kvalitetsledningssystem säkerställer att vi ständigt genomför förbättringar avseende kund- och produkt/tjänstekrav, processer och effektivitet.

Pontarius kvalitetspolicy:
Pontarius AB har ett verksamhetssystem som i alla tillämpliga delar följer standarden SS-EN ISO 9001 i fråga om kvalitet och SS-EN ISO 14001 och OHSAS 18001 samt relevanta författningskrav i fråga om miljö och arbetsmiljö.

Uppdragen utförs tekniskt och juridiskt korrekt samt organiseras effektivt.

Kundens intresse står alltid i centrum och arbetet bedrivs med objektivitet så att parternas rättigheter tillvaratas.

Företaget åtar sig att alltid uppfylla överenskomna kundkrav och andra för verksamheten relevanta krav.

I verksamheten ska miljö- och arbetsmiljöaspekter hanteras på ett framsynt och professionellt sätt.

Pontarius är certifierat enligt ISO 14001:2015. Vårt Miljöledningssystem säkerställer att vi har kontroll på lagar, förbättrar vår miljöprestanda och minskar vår miljöbelastning.

» Pontarius Miljöpolicy

Arbetsmiljöcertifierad verksamhet enligt OHSAS 18001:2007

» Pontarius Arbetsmiljöpolicy

Pontarius har ett flertal medarbetare som är av SP SITAC certifierade som Kontrollansvarig på den högsta nivån K, i enlighet med nya Plan- och Bygglagen.
Pontarius har ett flertal medarbetare som av SP SITAC och SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund är certifierade som Entreprenadbesiktningsman och som därigenom har befogenhet att avgöra om kraven i ett entreprenadavtal fullföljs.
TransQ är ett samarbete mellan de ledande nordiska transportorganisationerna. De deltagande organisationerna använder systemet för att få information och välja ut leverantörer vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader. Läs mer om TransQ på Achilles webbplats.

» Certifiering TransQ

Achilles Utilities Nordics & Central Europe (Achilles Utilities NCE) är ett kvalificeringssystem för leverantörer till försörjningssektorn i norra och centraleuropa som inköpare använder för hantering av leverantörsinformation och -risk samt för att effektivisera inköpsverksamhet och upphandling som följer lagen om upphandling inom försörjningssektorn (LUF). Läs mer om Achilles  på www.achilles.com

» Achilles Certificate of Registration

Särskilda initiativ - Läkare Utan Gränser

Pontarius stödjer Läkare Utan Gränser genom att vara Företagsvän under hela 2020. Via Gåvan som Företagsvän hjälper vi Läkare Utan Gränser att rädda liv och lindra nöd där de behövs mest.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. De erbjuder hjälp till personer som drabbats av väpnade konflikter, epidemier, naturkatastrofer och uteslutning från hälso- och sjukvård baserat på behov, oavsett ras, religion, kön eller politisk tillhörighet. Under ett år skickar Läkare Utan Gränser 2500 fältarbetare till cirka 70 länder där de arbetar med 30 000 lokalt anställda. År 1999 tilldelades Läkare Utan Gränser Nobels fredspris.

Särskilda initiativ - Angkor Hospital for Children

Pontarius stödjer barnsjukhus i Kambodja

Pontarius stödjer barnsjukhuset Angkor Hospital for Children i Siem Reap, Kambodja. Sjukhuset är ett fint exempel där en eldsjäl (Kenro Izu) samarbetar globalt för att kunna erbjuda fri sjukvård för barn i en region där behoven är mycket stora. Med energi, vilja och samarbete kan vi förändra världen till det bättre.