Flyg & Flygplatser

Flyg & Flygplatser

Inom Pontarius finns ingenjörer, ekonomer, jurister och arkitekter, men även linjepiloter, flygledare och flygplatsoperativa specialister. Det gör att vi kan säkerställa att alla perspektiv fångas upp i planerings- och utredningsskedet, men inte minst i den specifika flygplatsens unika utmaningar. Här har vi mångårig erfarenhet kombinerad med affärsnytta och flexibilitet att tillföra.

Många års erfarenhet

och stort engagemang

Luftfartssystemet är en komplex bransch som redan från första stund varit och fortsatt att vara en oerhört driven bransch. Det gäller framförallt utveckling av högteknologiska system. Vilket i grund och botten handlar om gränssnittet mellan människa och teknik.

Våra flyg- och flygplatsspecialister brinner för att arbeta med branschens utmaningar och möjligheter, som till exempel planering och utredningar av flygplatser. Men även standardisering, säkerhetsanalyser, kommersialisering, managementmodeller etc. med koppling till flygbranschen ligger oss extra varmt om hjärtat.

Flyg­plats­simulering, projekt­ering och stöd för upp­handling

Våra flygplatsspecialister har lång erfarenhet av flygplatsens teknik, operation, underhåll och ledning, både på systemnivå och detaljnivå.

Flygplatserna har gått från att vara en start- och landningsbana med tillhörande vänthall till futuristiska multimodala mötesplatser för människor med handel, service och kommunikation. Vi arbetar med allt från flygplatssimulering till projektering och stöd för upphandlingar.

En partner som kan flygplatsens vardag

Vi vågar påstå att inget är för stort eller för litet för Pontarius flygplatsteam. Nyckelordet är långsiktighet och samarbete, där planeringen av flygplatser i form av trafikprognoser, masterplaner och finansieringsmodeller är ett avgörande inslag. Vi 3D-projekterar och gestaltar allt från bagageanläggningar och rullbanor till shoppingstråk och smarta trafiklösningar, vi säkerhetsbevisar, underhållsplanerar och miljöutreder, vi tar fram kompletta förfrågningsunderlag och ger stöd i upphandlingsprocessen, vi jobbar med innovation och utveckling av exempelvis nya automatiserade terminalflöden, vi optimerar och simulerar trafikflöden både på landside och airside. Kort och gott: Vi brinner för flygplatser!

Affärs­utveckling, myndig­hets­frågor och kvali­ficerad bemanning

Tillväxtprognosen för flygbolagen inför kommande decennier är högre än någonsin. Men det kräver att affärsmodellen utvecklas, att tillstånds- och myndighetsfrågor hanteras på ett effektivt sätt och att flygplatsen har den kvalificerade bemanning som krävs.

Teknikutvecklingen har tagit navigation, bränsleeffektivitet och bullerreduktion till helt nya nivåer. Globaliseringen, där flyget är själva stommen, har blivit en förutsättning för välståndsutveckling och fattigdomsbekämpning. Kort sagt, utmaningarna är många, men möjligheterna betydligt större. Det är just i denna skärningspunkt mellan utmaning och möjlighet som Pontarius trivs bäst. Vi stöttar flygbolag med bl.a. affärsutveckling, tillstånds- och myndighetsfrågor, strategier och juridiskt stöd för flygplanleasing, kvalificerad bemanning med s.k. ”Nominated Postholders”, bränsleeffektivisering, safety audits och security audits och manualutveckling.

Micro­PAVER™ hjälper dig att få kontroll över under­hållet av flyg­platsens belägg­nings­ytor

Få kontroll över flygplatsens beläggningsytor och minska dina underhållskostnader genom systematiserad underhållsplanering med hjälp av MicroPAVER™.

MicroPAVER™ är ett beslutsfattande dataverktyg, utvecklat av amerikansk militär under 1970-talet, för planering av kostnadseffektivt underhålls- och reparationsarbete av asfalts- och betongbeläggningar. Programmet används idag världen över och då främst inom flygplatser, hamnar, vägar och industriella ytor.

Med hjälp av MicroPAVER™ får du kontroll över konditionen på dina beläggningsytor genom lagring och analys av besiktningsdata. På så sätt kan underhåll planeras i rätt tid vilket ger en kostnadseffektiv underhållsplanering jämfört med ad hoc lösningar.

VAD KAN VI HJÄLPA DIG MED?

Pontarius har över 15 års erfarenhet av underhållsplanering med MicroPAVER™ inom flygplatser, hamnar, vägar och industriella ytor. Vi erbjuder bland annat:

  • Okulär besiktning av beläggningsytor.
  • Konditionsbestämning och gradering av beläggningsytor enligt så kallat PCI (Pavement Condition Index).
  • Framtagning av nedbrytningskurvor för olika beläggningsytor med hänsyn tagen till miljö, laster med mera.
  • Skräddarsydda rapporter med planering för när och vilka underhålls- och reparationsåtgärder som ska genomföras för att optimera underhållskostnaderna samt budget för genomförande av dessa åtgärder.

Tillsammans med dig skräddarsyr vi ett upplägg som passar din verksamhet för att ge största möjliga mervärde och kostnadseffektivitet.