Om Pontarius

Om Pontarius

Pontarius är samhällsbyggnadskonsulten som integrerar affärsutveckling, finans, juridik, management och teknik. Vi drivs av en passion av att förbättra resultat och prestanda för våra kunder; både på organisationsnivå och för de produkter och tjänster som de erbjuder. Med ett holistiskt synsätt använder vi oss av kompetenser från flera olika områden för att få bredast möjliga insikt och kunskap i planering, genomförande och uppföljning av projekt.

Dåtid

Pontarius började som flygplats- och hamnkonsult år 2006. Våra första tre uppdrag var ett uppgraderingsprojekt i Göteborgs containerhamn, ett stort flygplatsuppdrag i norra Irak och ett managementuppdrag åt Assa Abloy. Dessa uppdrag fångade på ett bra sätt Pontarius idéer och vision: att blanda kompetenser, kulturer och erfarenheter från olika områden för att skapa nytänkande och synergieffekter till nytta för kunden.

Inom Pontarius tror vi starkt på att hållbar utveckling baseras på en användning av balanserade strategier. Detta innebär att vi tillämpar en helhetssyn på aktuella och framtida utmaningar genom att integrera ekonomisk tillväxt, social rättvisa och miljöstyrning. När allt kommer omkring handlar hållbarhet om att förstå och balansera samtliga intressenters visioner, mål och behov. Att hitta rätt balans mellan kreativitet och struktur är avgörande för att nå framgång och är det mål som vi ständigt strävar mot.

Nutid

Idag har vi fokus på infrastruktur och samhällsbyggande ur ett brett perspektiv, från tidiga planskeden, finansiering, projektering, byggfas till driftfas och avvecklingsskede. Vi verkar i ett flertal branscher (Gator, Vägar, Hamnar, Flygplatser, Fastigheter med flera) på många geografiska marknader. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Linköping, Jönköping, Örebro, Falun, Nyköping och Lund. Vi arbetar inom tolv kompetensområden som tillsammans och var för sig erbjuder multipla perspektiv som säkerställer en holistisk syn på lösningar och genomförande.

Våra kollegor har en bred utbildningsbakgrund som inkluderar Högskoleingenjör, Civilingenjör, Landskapsarkitekt, Jurist, Civilekonom, Teknologie Licentiat och Teknologie Doktor. Utöver svenska kunder har vi arbetat i alla våra Skandinaviska och Baltiska grannländer liksom i Afrika, Asien och Mellanöstern.

De projekt vi har glädjen att arbeta i sträcker sig från enklare utredningar till komplexa nationella infrastrukturprojekt, Inget projekt är för litet att engagera sig i, inget projekt är för stort för att greppa!

Pontarius mission är att agera med samhällsansvar så att vår hållbara utveckling stämmer överens med de intressen och krav i fråga om social utveckling och miljöskydd som finns inom samhället i stort.<

Framtid

Om 30 år har befolkningen som är över 60 år fördubblats och 70% av världens befolkning bor i städer. Detta innebär att vi måste hitta lösningar för framtidens urbana tillväxtregioner, vilket ställer stora krav på samhällets anpassning och utveckling. Pontarius ser det som en stor gåva att få skapa möjligheter och lösningar till dessa utmaningar. Kan något vara mer relevant, mer viktigt och mer stimulerande?

Vi arbetar exempelvis med framtidens vattenfrågor. Vatten ska vara rent, rättvist fördelat, finnas på rätt plats och i tillräckliga mängder. Vi arbetar också ständigt med att söka klimatsmarta alternativ för infrastruktur och samhällsbyggande, något som är intimt förknippat med förnybar och fossilfri energi såväl som nya byggmaterial.

Vi tror genuint på att det uppstår något bra när människor möts; mellan kontinenter, över landgränser, eller på det lokala torget. Vi arbetar därför med att erbjuda framtidens attraktiva mötesplatser, men också med att utveckla effektiva transporter som inkluderar allt från energieffektivt och koldioxidneutralt flygande till härliga cykelstråk både genom och mellan framtidens gröna städer. Städer där människan får utrymme att vara, verka och vidareutvecklas.

Aldrig har det varit så nödvändigt och relevant att kombinera många perspektiv och kompetenser för att möta framtiden utmaningar – precis det Pontarius brinner för!

Samhällsansvar – CSR

Pontarius affärsmodell fokuserar på en värdeskapande, samhällsnyttig och hållbar utveckling för våra kunder och övriga intressenter. Vi prioriterar kontinuerlig och professionell personalutveckling och tar oss an våra kunders behov på ett systematiskt och affärsetiskt korrekt sätt.

Inom Pontarius tror vi starkt på att hållbar utveckling baseras på en användning av balanserade strategier. Detta innebär att vi tillämpar en helhetssyn på aktuella och framtida utmaningar genom att integrera ekonomisk tillväxt, social rättvisa och omsorgsfull miljö- och arbetsmiljöstyrning. När allt kommer omkring handlar hållbarhet om att förstå och balansera samtliga intressenters visioner, mål och behov. Att hitta rätt balans mellan kreativitet och struktur är avgörande för att nå framgång och är det mål som vi ständigt strävar mot.

Pontarius har en robust och väl integrerad Uppförandepolicy som ger riktlinjer för hur vi ska iaktta ett professionellt förhållningssätt när vi interagerar med varandra, våra kunder, agerar representanter för våra beställare, i de samhällen där vi verkar och andra intressenter.

Pontarius har implementerat lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (”visselblåsarlagen”). Vår visselblåsarfunktion är en webb- och telefonbaserad tjänst som ger möjlighet att anonymt rapportera misstanke om bristande efterlevnad av affärsetiska regelverk eller andra oegentligheter. Du kan klicka här om du misstänker att Pontarius inte uppfyller kraven och vill rapportera det.

GDPR

» Läs Pontarius integritetspolicy

Mänskliga rättigheter
Princip 1: Stödja och respektera skyddet av internationellt erkända mänskliga rättigheter.
Princip 2: Försäkra oss om att vi inte medverkar till att mänskliga rättigheter kränks.

Arbetskraft
Princip 3: Upprätthålla föreningsrätten och erkänna rätten till kollektivförhandlingar.
Princip 4: Eliminering ska ske av alla former av tvångsarbete.
Princip 5: Avskaffande av barnarbete.
Princip 6: Eliminering av diskriminering vad gäller anställning och yrke.

Miljö
Princip 7: Anamma en försiktighetsstrategi i fråga om utmaningar på miljöområdet.
Princip 8: Genomföra initiativ som syftar till att främja ökat miljöansvar.
Princip 9: uppmuntra utveckling och spridning av miljövänliga teknologier.

Arbete mot korruption
Princip 10: Motarbeta korruption i alla dess former, inbegripet utpressning och mutor.

Medlemskap
Nordiskt VägForum (NVF)

NVF är ett kunskapskluster inom väg- och vägtransportsektorn i Norden. Forumet arbetar för internationell harmonisering av regelverk och för nordisk samordning gentemot EU.

Nordiskt VägForum (NVF) logo

Stockholms Handelskammare

Stockholm Handelskammare är en partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Verksamheten består av tre huvudsakliga delar: opinions- och påverkansarbete, nätverk och affärskontakter samt tredjepartstjänster. Stockholms Handelskammare är en av huvudmännen i Institutet Mot Mutor (IMM).

Stockholms Handelskammare logo

Sveriges Byggingenjörer

SBR Byggingenjörerna är en ideell yrkesorganisation för ingenjörer inom bygg- och fastighetsbranschen. SBR:s syfte är att utveckla medlemmarnas yrkeskunnande samt värna om ansvarskänsla och kvalitet i yrkesutövningen.

Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK)

SFK erbjuder ett nätverk för ökad kompetens och inspiration för personer som arbetar med verksamhetsutveckling.

Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK) logo

Swedish Aviation Group

Svenska företag inom flygindustrin är kända för sin mångåriga erfarenhet och professionalism över hela branschen. De erbjuder partnerskap och tjänster inom de flesta av branschens segment. Huvuddelen av leverantörerna är medlemmar av Swedish Aviation Group.

Swedish Aviation Group logo

Swedish Consultants (SC)

Swedish Consultants är en ideell förening som organiserar konsultföretag verksamma på den internationella projekt- och biståndsfinansierade marknaden.

Läkare utan Gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Östsvenska Handelskammaren

Östsvenska Handelskammaren är regionens största affärsnätverk med cirka 900 medlemsföretag som har uppskattningsvis 50 000 medarbetare.
Östsvenska Handelskammaren har kontor i Norrköping och Linköping men möten sker överallt i regionen som innefattar Östergötland, Sörmland och Gotland.

https://ostsvenskahandelskammaren.se/

SBF

Arbeta för att främja asfalt och beläggningarnas funktion i samhället. I samverkan med andra organisationer, kommer vi arbeta för att främja medlemmarnas gemensamma intresse för god etik, en hög standard på teknisk utförandekompetens med hållbarhet i fokus, god dokumentation samt samordna frågor om säkerhet, hälsa, miljö, utbildning och metodfrågor

https://sbfsverige.se/

Certifieringar
ISO-certifieringar

Pontarius ISO-certifierade verksamhetssystem säkerställer att vi arbetar systematiskt med viktiga kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- och informationssäkerhetsfrågor. Årligen blir vi reviderade av det externa och opartiska externa certifieringsorganet Qvalify som kontrollerar att vi uppfyller kraven i de olika standarderna och att vi ständigt förbättrar oss.

» ISO-certifikat (ISO 9001, 14001, 45001)

» ISO-certifikat (ISO 27001)

Certifierad för informationssäkerhet enligt ISO 27001:2013

I Pontarius arbete med management-, juridik, finans- och teknikkonsulttjänster i Sverige såväl som internationellt avseende företags, myndigheters och organisationers verksamhet, tjänster och produkter, ska vi verka för att säkertsälla informationssäkerhet genom:

 • att hantera all information korrekt utan att hindra eller försvåra lärandet och samarbetet i det dagliga arbetet. För att säkerställa korrekt hantering ska alla kollegor ha kunskap om gällande informationssäkerhetsregler.
 • att hantera all information, oavsett form, så att vi lever upp till de krav vår verksamhet och våra kunder ställer. Likaså ska vi säkerställa att krav på informationshantering i gällande lagstiftning och krav ställda av myndigheter, kunder, kollegor och andra intressenter uppfylls med avseende på konfidentialitet, tillgänglighet, riktighet och spårbarhet.
 • att hantera all dokumenterad information på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt genom informationens hela livscykel; inhämta – upprätta – godkänna – använda – förvara – arkivera – avlägsna. Alla berörda ska känna tillit till att information hanteras på ett vederbörligt sätt genom hela livscykeln.
 • att genom utbildning av alla kollegor och lämpligt val av teknik skydda all dokumenterad information vid företaget från förlust, skada, oavsiktlig ändring och obehörig tillgång.

» Informationsäkerhet (ISO 27001)

Certifierad för kvalitet enligt ISO 9001:2015

Pontarius AB har ett verksamhetssystem som uppfyller alla tillämpliga krav i SS-EN ISO 9001.

Kundprojekten utförs tekniskt och juridiskt korrekt samt organiseras effektivt.

Kundens intresse står alltid i centrum och arbetet bedrivs med objektivitet så att parternas rättigheter tillvaratas.

Företaget åtar sig att alltid uppfylla överenskomna kundkrav och andra för verksamheten relevanta krav.

Certifierad för miljö enligt ISO 14001:2015

Pontarius verksamhetssystem är certifierat enligt ISO 14001:2015

Pontarius ska verka för att minska verksamhetens miljöpåverkan och skydda miljön genom att:

 • Kontinuerligt informera och låta utbilda alla medarbetarna i syfte att de ska bidra till en organisation som genom sina konkreta handlingar visar en tydlig miljömedvetenhet.
 • Ställa miljökrav på leverantörer och underkonsulter vid inköp av varor och tjänster för att säkerställa minsta möjliga miljöpåverkan utifrån vad som är ekonomiskt rimligt.
 • Sträva efter effektiv energianvändning.
 • Sträva efter resurssnål verksamhet.
 • Sträva efter återvinning av material.
 • Sträva efter att förebygga föroreningar.
 • Minska transporter genom kommunikation med tekniska hjälpmedel och möten på distans.
 • Årligen följa upp, utvärdera, redovisa och vidareutveckla Pontarius miljömål och miljöinsatser.
 • Uppfylla bindande krav.

Ansvarig för verksamhetssystemet kommer att redovisa miljöarbetet till ledningsgruppen. Till grund för Pontarius arbete ligger gällande miljölagstiftning och ISO 14001.

Certifierad för arbetsmiljö enligt ISO 45001:2018

Pontarius verksamhetssystem är certifierat enligt ISO 45001:2018

I Pontarius arbete med management-, juridik-, finans- och teknikkonsulttjänster i Sverige såväl som internationellt avseende företags, myndigheters och organisationers verksamhet, tjänster och produkter, ska vi verka för att skapa den goda arbetsmiljön genom:

 • att tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden för att förhindra arbetsrelaterad ohälsa och skada
 • att ständigt förbättra ledningssystemet för arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöprestanda
 • att uppfylla tillämpliga lagkrav och övriga krav som påverkar vår arbetsmiljö
 • att arbeta för att hålla hälsoproblem på en låg nivå
 • att sträva mot att arbetsskadorna ska elimineras genom ständig identifiering av möjliga risker
 • att verksamhetens mål och inriktning är väl känd av alla i organisationen
 • att ansvar och befogenheter på alla nivåer är klart formulerade
 • att arbetet organiseras så att det medför ansvar och samtidigt ger möjlighet till variation och stimulans
 • att de anställda ska medverka och samråda fortlöpande gällande förutsättningar för kompetensutveckling och möjlighet att medverka i utformning och förändring av arbetet och arbetsförhållandena
 • ett bra samarbetsklimat
 • en säker och trygg arbetssituation
 • att arbetsförhållandena anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende

Policyn ska kommuniceras till alla kollegor och de som arbetar för oss och finns tillgänglig på vår externa hemsida samt på Intranätet. Våra arbetsmiljöregler gäller även för besökare och underkonsulter.

VS-ansvarig kommer att redovisa arbetsmiljöarbetet till ledningsgruppen. Till grund för Pontarius arbetsmiljöarbete ligger gällande lagstiftning och SS-EN ISO 45001:2018, samt standarderna SS-EN ISO 9001:2015, SS-EN ISO 14001:2015 samt SS-EN ISO/IEC 27001:2017

Certifierad Kontrollansvarig enligt PBL-K

Pontarius har ett flertal medarbetare som är av SP SITAC certifierade som Kontrollansvarig på den högsta nivån K, i enlighet med nya Plan- och Bygglagen.

Certifierad Entreprenadbesiktningsman

Pontarius har ett flertal medarbetare som av SP SITAC och SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund är certifierade som Entreprenadbesiktningsman och som därigenom har befogenhet att avgöra om kraven i ett entreprenadavtal fullföljs.

Certifierad enligt prekvalificeringssystemet TransQ

TransQ är ett samarbete mellan de ledande nordiska transportorganisationerna. De deltagande organisationerna använder systemet för att få information och välja ut leverantörer vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader. Läs mer om TransQ på Achilles webbplats.

» Certifiering TransQ

Certifierad enligt Kvalificeringssystemet Achilles Utilities NCE

Achilles Utilities Nordics & Central Europe (Achilles Utilities NCE) är ett kvalificeringssystem för leverantörer till försörjningssektorn i norra och centraleuropa som inköpare använder för hantering av leverantörsinformation och -risk samt för att effektivisera inköpsverksamhet och upphandling som följer lagen om upphandling inom försörjningssektorn (LUF). Läs mer om Achilles  på www.achilles.com

» Achilles Certificate of Registration

EN-besiktning

Pontarius kan erbjuda EN-besiktningar (besiktning med auktorisation från Elektriska Nämnden).

Särskilda initiativ – Läkare Utan Gränser

Pontarius stödjer Läkare Utan Gränser genom att vara Företagsvän under hela 2024. Via Gåvan som Företagsvän hjälper vi Läkare Utan Gränser att rädda liv och lindra nöd där de behövs mest.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. De erbjuder hjälp till personer som drabbats av väpnade konflikter, epidemier, naturkatastrofer och uteslutning från hälso- och sjukvård baserat på behov, oavsett ras, religion, kön eller politisk tillhörighet. Under ett år skickar Läkare Utan Gränser 2500 fältarbetare till cirka 70 länder där de arbetar med 30 000 lokalt anställda. År 1999 tilldelades Läkare Utan Gränser Nobels fredspris.