Hamnar

Hamnar

Pontarius hamn­konsulter finns på samtliga våra kontor och arbetar över hela landet.

Navigera rätt

Hamnar har utvecklats till sofistikerade multimodala nav med stor betydelse för samhällsutvecklingen. Pontarius hamnkonsulter hjälper dig att navigera rätt.

På hamnens infrastruktur ställs därmed mycket höga funktionella krav med avseende på säkerhet, regularitet, tillgänglighet och effektivitet kombinerat med hållbarhetskrav för miljö och samhälle- samtidigt som den utsätts för extraordinärt slitage orsakat av mycket tunga laster, hårt klimat, saltvatten, halkbekämpning medmera. Att hitta smarta lösningar för att säkerställa hållbar funktion ser våra hamnkonsulter som en spännande utmaning som vi dagligen arbetar med. Våra hamnkonsulter finns främst i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping och Norrköping.

Analys, planering och projek­tering av hamnar

Våra hamnspecialister arbetar med utredningar i olika skeden från analyser av investeringsbehov med livscykelperspektiv, hållbarhetsutredningar, logistikutredningar, VA-utredningar, systemhandlingar, 3D-projektering och visualisering, framtagande av förfrågningsunderlag, inköpsstöd och framtagande av långsiktiga, optimerade underhållsplaner.

Det vi arbetar fram används ofta som underlag, riktlinjer eller styrande dokument i kommande projektskeden. Ett viktigt mål med denna typ av utredningar och analyser är att ge våra uppdragsgivare nödvändigt besluts- och genomförandeunderlag för kloka framtidsinriktade satsningar.

Projekt­ledning, bygg­ledning, och entre­prenad­besikt­ningar av hamnar

Vi arbetar som beställarens representant vid genomförandet av projekt där vi tar helhetsansvar för miljö, säkerhet, tidhållning, kostnad och förstås teknik och kvalitet, dvs leverans av anläggningen.

Vi vinnlägger oss om att verka för god arbetsmiljö och ett ambitiöst säkerhetsarbete samt för goda relationer med tredje man. Givetvis planerar och leder vi projekt-, bygg- och ekonomimöten, bevakar att myndighetstillstånd, bygglov och liknande söks och erhålls och vi medverkar vid entreprenadupphandlingar.

Vi tar gärna på oss roller som kontrollansvarig enigt PBL eller Entreprenadbesiktningsman, båda givetvis med erfarna och certifierade medarbetare. När du anlitar Pontarius för genomförandet av dina projekt kan du vara i trygg vetskap om att vi tar hand om dina intressen hela vägen.

Micro­PAVER™ under­lättar under­hålls­planering av betong och andra belägg­nings­ytor i hamnen

Beslutsverktyg med anor från 70-talet

Underhållsplanering av beläggningsytor i betong och andra material i hamnmiljö underlättas väsentligen genom systematiserad hjälp av MicroPAVER™.

MicroPAVER™ har en beprövad historik, alltsedan det utvecklades av den amerikanska militären under 1970-talet. Syftet var då, såväl som nu, att effektivisera reparationer och underhåll av beläggningsytor. Framför allt av asfalt och betong. Numera är MicroPAVER™ ett väl använt program inom en mängd branscher. T.ex. inom hamnar, flyg, vägar och industrin.

MicroPAVER™ lagrar och analyserar mätdata avseende konditionen på hamnens beläggningsytor. Genom analysen räknar programmet ut när t.ex. en viss betongyta bör underhållas för att minimera oförutsedda och onödigt stora kostnader, som dessutom ofta ger oplanerade störningar i verksamheten.

VAD KAN VI HJÄLPA DIG MED?

Företaget Pontarius har i mer än 15 års tid arbetat med MicroPAVER™. De huvudsakliga områdena är sedan starten, hamnar, gator och vägar, industrimiljöer och flygplatser och görs i ett eller flera av stegen nedan:

  • Okulär besiktning av ytan.
  • En s.k. PCI (Pavement Condition Index) ger uppdragsgivaren en kartläggning av beläggningsytans kondition enligt en standardiserad graderingsskala.
  • En betongyta har en annan nedbrytningskurva än en asfaltyta. Denna kurva fastställs och tar även hänsyn till en rad andra faktorer, såsom laster, användande och i vilken miljö ytan finns.
  • En rapport redovisar slutligen rekommendationer kring underhåll och reparationsinsatser. Även en budget för optimerade underhållskostnader presenteras.

Hamnar och underhållsplanering av beläggningsytor i kombinaton är vår kompetens. Med hjälp av MicroPAVER™ hjälper vi dig att minimera verksamhetens kostnader. Hör av dig så berättar vi mer.