Vatten & Avlopp

Vatten & Avlopp

Vi arbetar med både dagens och framtidens vattenfrågor. Vatten ska vara rent, rättvist fördelat, finnas på rätt plats och i tillräckliga mängder.

Stöd i hela vattnets kretslopp

Dricksvattenförsörjning och hanteringen av avloppsvatten är två extremt centrala frågor och grundläggande förutsättningar för ett fungerande samhälle. Pontarius har lång erfarenhet av att hantera vattenfrågor, från tidiga skeden till genomförande och uppföljning, genom vattnets hela kretslopp. Vi designar VA-system, gör dagvattenutredningar och framställer VA-planer. Vi tar gärna hand om detaljprojektering av vattenledningsnät, avloppsnät och dagvattenflöden. I detta ingår framtagande av kompletta förfrågningsunderlag där våra team av projektörer, utredare, konstruktörer, miljökonsulter och entreprenadjurister samarbetar för att få med alla perspektiv. Våra erfarna byggledare ser sedan till att entreprenaden genomförs på bästa sätt och tillsammans med våra entreprenadbesiktningsmän eller -kvinnor säkerställer att anläggningen uppfyller alla krav på miljö, kvalitet och ekonomi.