Finance & Performance Management

Finance & Performance Management

För Pontarius innebär Finance & Performance Management en tät och transparent samverkan mellan det operativa och det finansiella, vilket skapar substantiella mervärden, ökad riskkontroll och en finansiell sundhet och hållbarhet i våra kunders infrastruktur- och fastighetsprojekt.

Genom gedigen erfarenhet från operativ linjeverksamhet så blir våra finansiella tjänster starka och trovärdiga verktyg för att hjälpa våra kunder att utveckla och förbättra styrmodeller anpassat för just deras verksamhet. Genom nära samverkan mellan tex sälj- eller inköpsavdelningen och finansavdelningen ska de operativa och finansiella styrverktygen snabbare kunna användas för att styra om verksamheten i rätt riktning.

Pontarius erbjuder också analys av komplexa projekts förutsättningar till finansiering från samtliga kapitalmarknader och utarbetar alternativa finansieringslösningar vid behov. Vi stöttar vid såväl kapitalanskaffning, bryggfinansiering och refinansiering i kritiska projektfaser eller vid ansökan av offentliga medel, både från nationella institutioner och mellanstatliga banker.

Finansiell stabilitet

Såväl den privata som offentliga sektorn ställer allt högre krav på finansiell stabilitet, lönsamhet och hållbarhet i sina investeringar. Det krävs full transparens vad gäller det underliggande investeringsprojektet, dvs en investeringsanalys måste gå hela vägen ned i kedjan för att kunna säkerställa att investeringen är finansiellt hållbar.

Ökad teknisk och operativ komplexitet med många olika kravställare gör det än mer komplext att följa upp och möta uppsatta finansiella och operativa mål.

Genom att sammanlänka den finansiella kompetensen med Pontarius kärnleveranser så hjälper vi våra uppdragsgivare att finansiellt och operativt, styra projekten utifrån en önskad balans mellan kvalitet, effektivitet och lönsamhetsmål.

Finansiell och operativ styrning

Finansiell och operativ styrning är en förutsättning för att nå uppsatta mål, men är ofta inte tillräckligt integrerade med själva verksamheten och de operativa leveranserna.

Pontarius säkerställer att så sker genom en strukturerad, kommunikativ och löpande samverkan mellan finansiella och operativa controllers, t.ex. en produktionsenhet eller en projektgrupps medlemmar i syfte att öka finansiell stabilitet, innovation, kvalitet och lönsamhet. Detta bör ske i projektets alla faser, från förstudie, planskede, finansiering, projektering, byggfas och driftfas till utvärdering. Vi ser också ett stort värde i att lägga kraft på att tidigt kommunicera, förankra och följa upp övergripande mål och strategier i alla delar av organisationen samt bryta ned och delegera affärsmål som kan kopplas till planering, prognostisering och uppföljning för den specifika verksamhetsgrenen och/eller projektleveransen.

Finansiell styrmodell

Vi tror på en operativt integrerad finansiell styrmodell som skapar väl förankrade beslutsunderlag, och som in sin tur möjliggör ett proaktivt agerande istället för reaktiva åtgärder.

Tyvärr är det vanligt att en finansiell omvärdering och revidering dröjer, alternativt aldrig blir genomförd, Som ett exempel på detta är när icke kända faktorer blir kända efter en stängd finansiering eller projektstart, med följden att beslut fattas på felaktiga underlag med stora negativa operativa och monetära konsekvenser.

Finansiering

Tillgång till attraktivt kapital är en förutsättning för att ett infrastruktur- och fastighetsprojekt ska kunna slutföras på ett framgångsrikt sätt.

Val av finansieringsform baseras på många faktorer, typ av låntagare, kreditvärdighet, syfte, projektrisk, kredittid, ränteläge, likviditet i marknaden, nationell eller internationell marknad för upplåning osv. Oavsett vilken typ av finansiering som söks så bör låntagaren söka en balans mellan flexibilitet, risk och kostnad vid val av finansieringsform. Vad gäller offentliga infrastrukturinvesteringar så kan skatter kombineras med avgifter och privat kapital, s.k. OPS-projekt. Denna typ av finansiering är redan väl etablerad i många länder medan endast ett fåtal OPS-projekt har genomförts i Sverige.

Pontarius har lång och bred erfarenhet av finansiering från de flesta branscher och marknader och hjälper till med hela finansieringsprocessen inkluderat förstudie, rådgivning, analys, förhandling med finansiärer och dokumentation.

Working Capital Management

För att få ut full finansiell effekt av ett infrastruktur- eller fastighetsprojekt så bör man sträva efter att optimera leverantörsflödet och minska det bundna rörelsekapitalet och därmed öka likviditeten och minska upplåningsbehovet.

Infrastruktur- och fastighetsprojekt är kapitalkrävande och binder många gånger mer kapital än vad som är nödvändigt. Pontarius nära kontakt med leverantörer, leveranser och lagerhållning i projekten underlättar en analys av flödet som ger underlag för förbättringsåtgärder med minskat rörelsekapital och ökad likviditet som resultat.

Riskhantering

Pontarius hjälper till med operativa och finansiella riskanalyser före, under och efter projekten i syfte att skapa ett balanserat riskmedvetande som i sin tur underlättar ett proaktivt agerande.

Vi tror att alla intressenter tjänar på att jobba mer aktivt med risker och på så sätt vara bättre förberedda när ett potentiellt negativt scenario uppstår. Vetskapen och kvantifieringen av risker är också nödvändigt för att kunna fatta rätt affärsbeslut.

Riskanalys-svenska

Fastigheter – Utveckling, Värdering & Transaktionsstöd

Pontarius har ett brett erbjudande inom fastighetssektorn som bygger på ett långt och gediget ingenjörskunnande inom detaljplanering, markförvaltning, exploatering, projektering, entreprenad, underhåll och förvaltning.

När vi kompletterar dessa operativa kompetenser med våra finansierings- och värderingsexperter och erfarna fastighetsjurister så skapar vi ett transaktionsteam som är unikt på marknaden och täcker alla moment i en fastighetstransaktion.

Som rådgivare bistår vi med att identifiera och utvärdera markexploatering och fastighetsbestånd, oftast i samråd med vår entreprenad- och förvaltningsavdelning som har dagsaktuell kännedom om de lokala tekniska och samhällsekonomiska förhållandena. Parallellt med detta så hjälper vi till med modellering, mark- och fastighetsvärdering, strategisk rådgivning, finansiering, juridisk rådgivning samt sammanställning av affärsplaner, beslutsunderlag och dokumentation. Vi stöttar i förhandlingarna med alla typer av finansiärer men även mellan säljare och köpare.

Vid fastighetstransaktioner uppkommer många frågor, såväl för köpare som för säljare och det är affärskritiskt att vara väl förberedd och skapa ett robust beslutsunderlag innan transaktionen genomförs. Vi har mångårig erfarenhet av såväl bank- och kapitalmarknaden som marknaden för riskvilligt kapital, due diligence, värdering av fastigheter, rörelsegrenar och hela verksamheter. Vårt arbete är behovsanpassat och kan omfatta allt ifrån enklare räkneövningar och indikativa bedömningar till fullskaligt operativt stöd genom hela transaktionsprocessen.

Compliance

Ökad teknisk komplexitet, digitalisering, konkurrens och globalisering ställer stora krav på verksamheter inom den privata och offentliga sektorn. Vi får löpande nya nationella och internationella regelverk inom CSR och Compliance som tar tid att analysera och förstå effekterna av.

Pontarius hjälper er att utvärdera innehållet och effekterna av regelverket, men ännu viktigare säkerställa att ni är följer och efterlever reglerna på daglig basis i projekten och i er övriga verksamhet. Vi anser att både den operativa och juridiska kompetensen i nära samverkan behövs för att skapa trygghet inom compliance och dess regelverk. Ett företags compliance-regelverk kan vara en chimär om inte verksamheten och projektansvariga har gedigen kunskap om innehållet.

Ekonomifunktion och processer

Vi anser att det finns ett stort värde i att kontinuerligt säkerställa ekonomifunktionens roll som värdeskapande servicefunktion till kärnverksamheten.

Vi hjälper våra kunders ekonomi- och finansorganisationer att tydliggöra denna roll genom att definiera och implementera strategi och leveransmodell, kartlägga och analysera processer och system, utveckla och behålla kompetenta medarbetare och skapa effektiva och värdebaserade ekonomiprocesser som styrs via ett tydligt processägarskap. Pontarius tror på en modell där ekonomifunktionen tar ett stort ansvar, tillsammans med verksamhets- och projektansvariga att etablera och upprätthålla tydliga kommunikationskanaler inom företagets alla ansvarsområden i syfte att säkerställa korrekta och hållbara beslutsunderlag, finansiella rapporter och resultat.