Väg & Gata

Väg & Gata

Pontarius har bred och djup kompetens för att kunna belysa och nyansera alla perspektiv på en väg eller gata och för att skapa värde både för väghållare och brukare. I alla led, dygnet runt, sju dagar i veckan. Pontarius väg- och gatuspecialister finns på samtliga våra kontor och arbetar över hela landet.

Bred och djup kompetens

Asfalt, kantsten och belysningsstolpar; men även miljö, samhällsnytta och möten mellan människor.

Pontarius har bred och djup kompetens för att kunna belysa och nyansera alla perspektiv på en väg eller gata för att skapa värde både för väghållare och brukare. I alla led, dygnet runt, sju dagar i veckan. Geotekniker, trafikplanerare, landskapsarkitekter, vägutformare, projektörer, bygg- och projektledare, besiktningsmän, entreprenadjurister och underhållsplanerare är exempel på några specialistkategorier Pontarius erbjuder, alla med samma fokus: Långsiktiga och hållbara lösningar för väghållare, brukare och samhället i stort.

Analys, planering och projek­tering av vägar och gator

Våra väg- och gatuspecialister arbetar med utredning och planering i olika skeden.

Utredning och planering i olika skeden som översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner, miljöutredningar, trafikanalyser och kostnadsberäkningar, 3D-projektering och visualisering, framtagande av kompletta förfrågningsunderlag liksom långsiktiga optimerade underhållsplaner.

Målet med denna typ av utredningar och planering är att ge våra uppdragsgivare ett robust besluts- och genomförandeunderlag där alla perspektiv är belysta för kloka framtidsinriktade satsningar.

Projekt­ledning, bygg­ledning, och entre­prenad­besikt­ningar av vägar och gator

Vi arbetar som beställarens representant vid genomförandet av projekt där vi tar helhetsansvar för miljö, säkerhet, tidhållning, kostnad och förstås teknik och kvalitet, dvs leverans av anläggningen.

Vi vinnlägger oss om att verka för god arbetsmiljö och ett ambitiöst säkerhetsarbete samt för goda relationer med tredje man. Givetvis planerar och leder vi projekt-, bygg- och ekonomimöten, bevakar att erforderliga myndighetstillstånd söks och erhålls och vi medverkar vid entreprenadupphandlingar.

Vi tar gärna på oss roller som kontrollansvarig enigt PBL eller Entreprenadbesiktningsman, båda givetvis med erfarna och certifierade medarbetare. När du anlitar Pontarius för genomförandet av dina projekt kan du vara i trygg vetskap om att vi tar hand om dina intressen hela vägen.

Micro­PAVER™ för kontroll över under­håll av asfalt och andra belägg­ningar på gator och vägar

Minimera kostnader för underhåll av asfalt, betong och andra beläggningar på gator och vägar genom att använda MicroPAVER™ för väg- och gatuprojekt.

Redan på 70-talet utvecklade den amerikanska militären MicroPAVER™ som ett stöd i planeringen av underhåll och reparationsarbete av gator och vägar. Programmet har sedan utvecklats för att numera användas på vägar, industriella ytor, i hamnar och på flygplatser över hela världen.

Systemet bygger på analys av data från besiktningar av asfalts-, betong- och andra ytor. Data lagras och en beslutstödsdatabas byggs upp som ger beslutsfattaren full kontroll för att sätta in optimala åtgärder i rätt tid ur både ett kostnads- och ett effektivitetsperspektiv.

PONTARIUS HAR MÅNGÅRIG ERFARENHET

Vi har hjälpt organisationer att planera sitt underhåll med MicroPAVER™ under 15 års tid. Främst gäller det asfalt- och betongytor på gator och vägar, flygplatser, hamnar och i industriella sammanhang. Följande delar ingår ofta i underhållsplaneringsarbetet:

  • Besiktning av beläggningsytor, vilken sker okulärt.
  • Med hjälp av s.k. PCI (Pavement Condition Index) bestäms och graderas ytans kondition.
  • Genom att beakta miljö, laster, etc. kan nedbrytningskurvan beräknas. Detta gäller alla typer av underlag, såsom t.ex. asfalt och betong.
  • Tidpunkt och åtgärd för underhåll och reparation är avgörande för att minimera kostnader.
    Rekommendationer för detta presenteras tillsammans med budget i rapporter enligt uppdragsgivarens önskemål.

Vi tar gemensamt med dig fram ett upplägg speciellt för din organisation och verksamhet. Målet är alltid att optimera kostnaderna för underhållet av dina gator och vägar.