Spår & Järnväg

Spår & Järnväg

Från skolbarn i Malmö till järnmalm i Kiruna, från markslukande landskapsbarriär till energieffektiv höghastighetstransport. Pontarius är med som en del i utvecklingen och utbyggnaden av denna helt samhällsnödvändiga del av infrastruktur.

Pontarius spår- och järn­vägs­konsulter arbetar över hela landet såväl som inter­nationellt.

Pontarius spår- och järn­vägs­konsulter

Järnväg, spårväg, tunnelbana. Från stolt historia till modern framtid.

Från skolbarn i Malmö till järnmalm i Kiruna, från markslukande landskapsbarriär till energieffektiv höghastighetstransport. Omfattande, utmanande och förenande. Pontarius är med som en del i utvecklingen och utbyggnaden av denna helt samhällsnödvändiga infrastruktur.

Analyser, gestalt­ning och finan­siering av spår- och järn­väg

Vi arbetar med analyser av samhällsnytta, livscykelperspektiv och miljö för spåranläggningar, liksom vi arbetar med gestaltning och presentation av integrerade och anpassade lösningar för spårtrafik i tätortsmiljö.

Våra finansieringsexperter tar fram investeringsmodeller och finansieringsalternativ, och våra jurister hjälper till med upphandling samt marklösen- och exploateringsfrågor. En mer komplett samarbetspartner får du leta efter.

Projekt­ledning, bygg­ledning, och entre­prenad­besikt­ningar av spår- och järn­väg

Vi arbetar som beställarens representant vid genomförandet av spår- och järnvägsprojekt där vi tar helhetsansvar för miljö, säkerhet, tidhållning, kostnad och förstås teknik och kvalitet, det vill säga leverans av projektet.

Vi vinnlägger oss om att verka för god arbetsmiljö och ett ambitiöst säkerhetsarbete samt för goda relationer med tredje man. Givetvis planerar och leder vi projekt-, bygg- och ekonomimöten, bevakar att myndighetstillstånd söks och erhålls och vi medverkar vid upphandlingar.

Vi tar gärna på oss roller som kontrollansvarig enligt PBL eller Entreprenadbesiktningsmän, båda givetvis med erfarna och certifierade medarbetare.