Land­skapsarkitektur


Land­skapsarkitektur

För oss handlar god landskapsarkitektur om att utforma utomhusmiljöer på ett sätt som förenar estetik och funktion.
Våra landskapsarkitekter arbetar med analys, gestaltning och planering av offentliga rum.

Affärsområdeschef
Linda Kullänger
0709-709 131
linda.kullanger@pontarius.com

Utomhusmiljöer

För oss handlar god landskapsarkitektur om att utforma utomhusmiljöer på ett sätt som förenar estetik och funktion.

Landskapsarkitektur omfattar planering, gestaltning, projektering och förvaltning av landskapet. Till landskapsarkitektur hör även landskapsplanering och design av utemiljön. Med landskap avses alla kultur-, mark- och vattenområden, i staden och på landsbygden. Mindre områden såsom parker, torg, trädgårdar och gaturum utgör olika komponenter i landskapet.

Ut­redningar och program av erfarna land­skaps­arki­tekter

Våra landskapsarkitekter utför utredningar i olika skeden, från tidiga idéskisser, 3D-visualiseringar och förslagshandlingar till gestaltningsprogram inför projektering eller skötselplaner för färdiga anläggningar.

Landskapsanalyser, gestaltningsprogram, förslagshandlingar, grönplaner och andra mer detaljerade utredningar fungerar ofta som underlag, riktlinjer eller styrande dokument i kommande projektskeden. Denna typ av utredningar och program används för att precisera kvalitetsnivå och gestaltningskoncept i flera delprojekt utan att helheten går förlorad.

Gestalt­ning och projekt­ering

Varje projekt är unikt och utgår från platsens givna förutsättningar.

Idéer utvecklas av våra landskapsarkitekter i skissarbete och bearbetas vidare från koncept och idéskisser till färdiga förfrågningsunderlag och bygghandlingar för total- och utförandeentreprenader. I projekt arbetar vi ofta med kollegor/konsulter inom andra kompetensområden såsom husarkitekter och vägprojektörer. Vanliga projekt är offentliga miljöer som gator, torg, vägmiljöer, bostadsområden, industrimark, skolområden, lekplatser etc. Vi arbetar över hela landet men utgår främst från Stockholm, Göteborg, Jönköping och Norrköping.