Pontarius bistår Trafikverket med byggplatsuppföljning vid byggnationen av den nya Rotebroleden

Pontarius bistår Trafikverket med byggplatsuppföljning vid byggnationen av den nya Rotebroleden

Publiceringsdatum: 8 nov 2018

Rotebroleden mellan trafikplatserna Stäket och Rotebro räknas vara en av länets mest belastade vägar. Den tunga trafikeringen medför låg framkomlighet och bristande trafiksäkerhet för motor-, cykel- och gångtrafikanter. Sedan 2016 har Trafikverket därför arbetat med att bygga om leden – bland annat med hjälp från Pontarius!

I ett tätt samarbete med Trafikverkets projektorganisation så har flera av Pontarius konsulter bistått med byggplatsuppföljning inom bland annat mark, belysning, VA, betong, KMA och ekonomi. Vi innehar även ansvaret för besiktningsorganisationen och våra jurister har stöttat arbetet med uppföljningen av entreprenörens sociala krav.

I uppdraget ingår en rad olika uppgifter; bland annat att bredda den befintliga tvåfiliga vägen till fyra filer, att rusta upp Trafikplatserna i Rotebro och Stäket och bygga nya planskilda trafikplatser i Mälarvägen samt Verksamhetsområdet. Arbetet innefattar dessutom flytt av distributionsledningar för Stockholms dricksvatten, byggnation av 12 stycken nya broar för vägtrafik, gång- och cykeltrafik och faunapassager. De sistnämnda gör det möjligt för vilt att passera vägen riskfritt mellan de båda skogsområdena där Järvafältets naturreservat ligger på den ena sidan.

Projektets komplexitet, bredd och omfattning har gjort det nödvändigt att arbeta gränsöverskridande mellan kompetensområden, kontor och yrkeskategorier – helt i enlighet med Pontarius anda!