Vägar och gator – inte bara betong och asfalt!

Vägar och gator – inte bara betong och asfalt!

Publiceringsdatum: 20 feb 2019

Vårt urbana samhälle ställer höga krav på vägar och gators kapacitet, hållbarhet, estetik och funktion. Hur arbetar Pontarius dagligen för att möta de ökande behoven? Vilka funktioner fyller affärsområdet väg & gata för våra kunder och samhället i stort? Hur ser vi på framtidens utmaningar? Detta är frågor vars svar vi vill presentera i denna affärsområdesspecial!

Ett holistiskt synsätt
Inom affärsområdet har vi en stor spridning av kompetenser. Miljöspecialister, inmätare, trafikplanerare, trafiksäkerhetsexperter, VA-utredare, planarkitekter, landskapsarkitekter, datasamordnare, vägutformare, projektörer, bygg- och projektledare, besiktningsmän, entreprenadjurister och underhållsplanerare är exempel på några av de specialistkategorier som bedriver ett tätt samarbete i våra väg- och gatuprojekt. Men är det verkligen nödvändigt med så många kategorier? För oss är svaret ett tveklöst JA. Det krävs både brett och djupt kunnande för att skapa det perfekta väg-/gatuprojektet som sträcker sig över hela kedjan; från tidiga väg- och detaljplaner till framtagande av underhållsstrategier för anläggningens hela livslängd!

Tvärvetenskaplig samverkan för hållbara vägar och gator

Inom området arbetar vi med allt från ombyggnad av innergårdar till nybyggnad av motorvägar liksom en hel del med utveckling av nya lösningar. I samtliga uppdrag riktar vi stort fokus mot att skapa mer hållbara entreprenader och vägar/gator i samklang med vår omgivning. För oss innebär detta att med ett holistiskt synsätt beakta alla perspektiv som kan påverka vår jord och dess invånare; för både nuvarande och kommande generationer.

Detta uppnås genom en gränsöverskridande samverkan mellan kompetensområden och yrkeskategorier. Våra jurister har ofta en framträdande roll i att både kravställa och följa upp att entreprenader utförs under socialt acceptabla villkor som arbetstider, ersättningar och trygghet. Våra finanskonsulter arbetar med ekonomisk hållbarhet, som bland annat handlar om att göra smarta upphandlingar med innovativa inslag. Våra ingenjörer arbetar med att optimera livslängden genom att med omsorg välja metoder och material samt med ett väl genomtänkt och planerat underhåll. Våra miljöspecialister arbetar med utsläpp till vatten, kemikalieanvändning, oljespill, toxiska ämnen i mark.

Framtidens utmaningar

”Branschens utmaningar inför framtiden är utan tvekan kapacitet och omtanke om vår miljö! Vi måste hitta smarta lösningar som kombinerar dessa båda perspektiv, först då kan vi hävda att branschen skapar ett bättre samhälle!” säger Johann Rollén, Affärsområdeschef Väg & Gata.

Vi verkar för att utveckla vägar och gator som på möter framtidens behov. För oss betyder det att vi fokuserar på att söka lösningar som har omtanke, balans, kapacitet och samverkan som ledord. Hur ger vi cyklister och fotgängare en säker och effektiv trafikmiljö som kombinerar modern teknik med estetiska värden? Hur utvecklar vi kapacitetsuppfyllande vägar och gator som lyfter och förbättrar det urbana samhället och samtidigt värnar om vår flora och fauna? Vår övertygelse är att vi kan lösa frågor som dessa genom att tidigt i processen/uppdraget/projektet finnas med som stöd för våra beställare för att bevara och säkra upp genom att utveckla, förändra och planera i strävan att hitta de områden som verkligen gör skillnad om en gör rätt val! För visst vore det underbart om vi i framtiden slipper köer, känner oss säkra samt fullt ut och med gott miljösamvete kan njuta av omgivningarna; oavsett om vi promenerar, cyklar, åker bil eller använder oss av något annat färdmedel!


Har du frågor?
Kontakta gärna Johann Rollén, Affärsområdeschef. (johann.rollen@pontarius.com)

Klicka här för att läsa mer om Pontarius affärsområde Väg & Gata!